Протокол №4

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №4
засідання педагогічної ради
середньої загальноосвітньої школи №3 м. Трускавець
від 15 грудня 2022 року м. Трускавець
Присутні: 54 членів педагогічної ради
Відсутні: 10 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації
педагогічних працівників середньої загальноосвітньої школи №3 м.
Трускавець на 2023 рік.
(Доповідач: директор школи Лецюк І.З.)

2. СЛУХАЛИ:
Директора школи Лецюк І.З., який повідомив що відповідно до пункту 17
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №800 від
21.08.2019 року «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників», зі змінами, внесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України №1133 від 27.12.2019 року планування підвищення
кваліфікації працівників закладу освіти здійснюється двома етапами. На першому
етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний
календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану
підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен
містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які
проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік
суб’єктів підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації
формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і
оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у
разі відсутності веб-сайту закладу освіти – на веб-сайті органу, у сфері управління
якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його
затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року.
Враховуючи пропозиції, що надійшли від педагогічних працівників, директор
запропонував проект Орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних
працівників на 2023 рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних
працівників середньої загальноосвітньої школи №3 м. Трускавець на 2023
рік (додаток 1).
2. Оприлюднити Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних
працівників на 2023 рік на інформаційному стенді школи та на офіційному
веб-сайті до 22.12.2022 року.
3. Директору школи після затвердження в установленому порядку кошторису
закладу освіти на 2023 рік невідкладно оприлюднити загальний обсяг
коштів, передбачених для підвищення кваліфікації працівників закладу
освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів
державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів,
передбачених у кошторисі закладу освіти для підвищення кваліфікації.
4. Педагогічним працівникам протягом наступних 15 календарних днів з дня
отримання зазначеної в п.3 інформації подати директорові школи
пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік, яка
містить інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми
(курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів)
підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації, визначеної цим
Порядком), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про
безоплатний характер надання такої освітньої послуги.
Голова педагогічної ради І.З. Лецюк
Секретар педагогічної ради О.М. Данилко

    Поширити: